Ogłoszenia o zbyciu mienia

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U.2017.729) Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku dysponuje zbędnymi i zużytymi składnikami majątku ruchomego: Wydziału Łączności i Informatki, Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, Wydział Techniki Morskiej.

Wnioski o pozyskanie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego ww. Wydziałów należy składać do dnia 30.11.2018r. na numer fax-u 58 524 27 06 , bezpośrednio do godziny: 15.00 w Kancelarii Ogólnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub listownie na adres: Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk. W przypadku wniosków składanych listownie decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z ww. Rozporządzeniem przekazanie mienia odbywa się na wniosek, który powinien zawierać:

- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie mienia,

- wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

Wnioski, które nie będą spełniać wymogów formalnych oraz dostarczone zostaną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ponadto informuję, że o pozyskanie danych składników majątku ruchomego mogą ubiegać się jednostki wskazane ww. Rozporządzeniu.

Wydział Techniki Morskiej: kpt. SG Wojciech Tempski 58 524 2461

Wydział Techniki i Zaopatrzenia: mł. chor. SG Karolina Bigus 58 524 2120

Wydział Łączności i Informatyki: st. chor. sztab. SG Krzysztof Wójciak 58 524 2289

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem htpp://morski.strazgraniczna.pl/mor/rodo/28715,RODO.html

Metryczka

Data wytworzenia 14.11.2018
Data publikacji 14.11.2018
Data modyfikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Gawrysiak
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Bogdański Wydział Graniczno-Morski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Bogdański
do góry